Splošni pogoji

Program Nanbudo vadbe

Nanbudo Center Ljubljana (v nadaljevanju NCL) v skladu z objavljenim urnikom in drugimi objavami za svoje člane izvaja program redne in izredne vadbe ter seminarjev borilne veščine Nanbudo. Redna vadba v sezoni ne poteka ob dela prostih dnevih (razen ob predhodnem dogovoru). Redno in izredno Nanbudo vadbe ali enote vodijo učitelji NCL-ja, ki jih določa glavni trener. Nanbudo seminarje v skladu z objavo vodi glavni trener NCL ali zunanji izvajalci.

Redna vadba

Obveznosti člana

Član NCL-ja v izbranem programu redne vadbe lahko postane fizična oseba, ki izpolni in podpiše pristopno izjavo. S podpisom jamči, da so podatki na pristopni izjavi resnični. Pristopno izjavo za mladoletno osebo podpiše tudi eden od staršev oz. zakoniti zastopnik, ki s tem prevzame vso odgovornost za obveznosti člana, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev. Član NCL-ja se zavezuje dosledno upoštevati navodila in nasvete učiteljev NCL-ja in spoštovati objavljeno in predpisano etiketo. Član se zavezuje izogibati se vsem dejanjem, ki bi lahko kvarila ugled NCL-ja, učiteljev, članov in Nanbudo veščine. Član ima pravico do udeležbe na Nanbudo treningih v skladu z objavljenim urnikom na določeni lokaciji, do pristopa k razpisanim izpitom v skladu z izpitnimi pogoji, do udeležbe na seminarjih, ki jih razpiše NCL, ter do udeležbe pri drugih dejavnostih NCL-ja. Na Nanbudo treningu je vadba razdeljena v več skupin glede na doseženo stopnjo znanja, razporeditev člana v skupino določi glavni trener. Pri tem upošteva učenčevo formalno stopnjo znanja v borilnih veščinah in drugih veščinah, učenčevo dejansko znanje in sposobnost glede na vsebino vadbe ter druge bistvene okoliščine. V primeru, da član krši določila Splošnih pogojev ali Etikete ali ne upošteva navodil učiteljev ali tehničnega mentorja NCL-ja, mu sme NCL za čas teh kršitev ali neupoštevanja navodil odreči pravico do udeležbe na treningih, do pristopa k izpitom, seminarjem in drugih dejavnosti.

Vadnina

Član se zavezuje, da bo članarino plačeval redno in v roku na podlagi prejetih računov od podpisa pristopne izjave do pisnega izstopa. Članarino se obračunava po obračunskih dvomesečnih obdobjih v skladu z objavljenim cenikom vso sezono, pri čemer sezona traja od meseca septembra do meseca junija prihodnje leto. NCL lahko na podlagi članove želje izda račun za članarino tudi za več obračunskih obdobij hkrati. NCL lahko članu prizna popust v skladu s pogoji, ki so navedeni na www.nanbudo.si.

Vadnina, oprostitev

Člana se lahko v izjemnih primerih začasno oprosti plačevanja vadnine, če njegova odsotnost traja najmanj dva polna koledarska meseca, za tiste mesece, ko je bila njegova odsotnost 100-odstotna. Ti izjemni primeri štejejo, če so povzročeni z boleznijo, ki učencu onemogoča aktivno in neaktivno udeležbo (kot gledalec) na Nanbudo treningih. Za začasno oprostitev plačevanja članarine iz tega naslova je potrebno priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. V primeru, da se ne predloži potrdila, znaša fiksna članarina ob (celomesečni) odsotnosti 20 eur.

Plačilni pogoji

NCL izdaja račune za članarino, ki je objavljena na www.nanbudo.si. NCL si pridržuje pravico spreminjanja članarine. Član se obvezuje, da bo poravnal članarino na podlagi izdanega računa do njegove zapadlosti. Če ni drugače določeno ali dogovorjeno, je zapadlost računa 10 dni po njegovi izstavitvi. Članarino se obračuna za prihodnje obračunsko obdobje, pri čemer je zapadlost računa en delovni dan pred začetkom obračunskega obdobja, za katerega je račun izdan, razen če ni drugače določeno ali dogovorjeno. Če član do 10. dneva pred pričetkom naslednjega obračunskega obdobja ne bi prejel računa za članarino za dotično obračunsko obdobje oz. v 8 delovnih dneh od vpisa v vadbeni program, je o tem dolžan obvestiti NCL, sicer se šteje, da je račun prejel naslednji delovni dan po njegovem pošiljanju. V primeru zamude plačila lahko NCL učencu zaračuna stroške opominjanja in zakonsko predpisane zamudne obresti. Član soglaša, da račune NCL-ja prejema v elektronski obliki po elektronski pošti.

Izstop, ponovni vpis člana

Član lahko preneha biti član NCL-ja, tako da izstopi s pisno izjavo. NCL lahko izključi člana, če član krši objavljeno in predpisano etiketo ali določila teh splošnih pogojev ali če ne ravna v skladu z navodili tehničnega mentorja ali drugih učiteljev NCL-ja. NCL lahko izključi tudi člana, ki se brez pojasnila, opravičila ali drugačnega sporočila več kot en mesec ne udeležuje vadbe programa, v katerega je vpisan. Član se obvezuje poravnati članarino za tekoče obračunsko obdobje, v katerem pride do izstopa ali izključitve. Ob ponovnem vpisu v istem šolskem letu ali v roku 10 mesecev od dneva izpisa znaša vpisnina 29 eur.

Izredna vadba in seminarji

Obveznosti udeleženca

Udeleženec izredne vadbe ali seminarja lahko postane fizična oseba, ki sprejme pogoje udeležbe in se pravočasno prijavi pri NCL-ju. Prijavo mladoletne osebe poda oz. potrdi tudi eden od staršev oz. zakoniti zastopnik, ki s tem prevzame vso odgovornost za obveznosti udeleženca, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev. Udeleženec se zavezuje dosledno upoštevati navodila in nasvete voditelja izredne vadbe ali seminarja, delovati v skladu s temi Splošnimi pogoji ter spoštovati objavljeno in predpisano etiketo. V primeru, da udeleženec krši določila Splošnih pogojev ali Etikete, ga sme NCL trajno ali začasno izločiti z izredne vadbe ali seminarja.

Seminarnina

Udeleženec se zavezuje, da bo seminarnino za izredno vadbo ali seminar poravnal v roku na podlagi izdanega računa. Seminarnino je potrebno poravnati pred pričetkom izredne vadbe ali seminarja oz. do datuma, ki je določen v pogojih udeležbe.

Plačilni pogoji

NCL izdaja račune za seminarnino na podlagi prijave udeleženca. Če udeleženec v dveh delovnih dneh od prijave ne bi prejel računa za članarino oz. seminarnino, je o tem dolžan obvestiti NCL, sicer se šteje, da je račun prejel naslednji delovni dan po prijavi na izredno vadbo ali seminar. V primeru zamude plačila lahko NCL udeležencu zaračuna stroške opominjanja in zakonsko predpisane zamudne obresti. Udeleženec soglaša, da račune za članarino ali seminarnino in ostale izvajalčeve storitve prejema v elektronski obliki po elektronski pošti.

Odpoved udeležbe

Udeleženec lahko svojo prijavo na izredno vadbo ali seminar odpove s pisno izjavo. Če udeleženec odpove svojo prijavo več kot 28 dni pred pričetkom izredne vadbe ali seminarja, mu NCL povrne 100 % že vplačane vadnine oz. seminarnine. Če udeleženec odpove svojo prijavo 28 do 15 dni pred pričetkom izredne vadbe ali seminarja, mu NCL povrne 50 % že vplačane vadnine oz. seminarnine. Če udeleženec odpove svojo prijavo 14 dni pred pričetkom izredne vadbe oz. seminarja ali kasneje, mu NCL že vplačane vadnine ali seminarnine ne povrne. V primeru, da so odpovedni pogoji vključeni v razpis izredne vadbe ali seminarja, imajo tam navedeni odpovedni pogoji prednost pred odpovednimi pogoji iz Splošnih pogojev. Če do odpovedi izredne vadbe ali seminarja pride s strani NCL-ja, se udeležencu povrne 100 % že vplačane vadnine oz. seminarnine.

Splošno

Odgovornost za škodo

Član oz. udeleženec se obvezuje poravnati škodo, ki bi jo namerno ali nenamerno povzročil na opremi in objektih, ki jih ima v lasti ali najemu NCL. NCL ne prevzema odgovornosti za škodo ali odtujitev imetja člana oz. udeleženca, povzročene s strani tretje osebe.

Varnost pri vadbi

Član oz. udeleženec se obvezuje dosledno upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih na rednih ali izrednih vadbenih enotah ter seminarjih daje učitelj. Učitelj sme z vadbene enote izločiti člana oz. udeleženca, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari. V primeru take izločitve Član oz. udeleženec ni upravičen do povračila vadnine oz. seminarnine. Član oz. udeleženec se vadbe in drugih dejavnosti NCL-ja udeležuje na lastno odgovornost.

Varovanje podatkov

NCL se zaveže, da osebne podatke člana oz. udeleženca, ki mu jih član oz. udeleženec posreduje na pristopni izjavi ali na drug način, lahko uporablja izključno za obveščanje učencev in udeležencev o dejavnostih NCL-ja in za potrebe lastne evidence ter za minimalne potrebe športnih organizacij, s katerimi NCL formalno sodeluje. Član oz. udeleženec se zaveže, da tretji osebi ne bo posredoval svojega uporabniškega imena in gesla za dostop do internih spletnih strani NCL-ja na www.nanbudo.si niti besedil, fotografij in drugih materialov, ki jih NCL objavlja na internih spletnih straneh, na javnem spletišču ali drug način. Fotografiranje in snemanje rednih vadbenih enot, izrednih vadbenih enot in seminarjev ni dovoljeno, razen, če je določeno drugače. NCL kot organizator teh dogodkov skrbi za fotografiranje in posnetke v spominske in arhivske namene. Član oz. udeleženec soglaša, da NCL take fotografije ali posnetke uporabi za potrebe objavljanja v zvezi s svojimi dejavnostmi v tiskanih medijih, elektronskih medijih in drugje. Član oz. udeleženec se tudi zaveže, da znanja in veščin, ki jih je pridobil v NCL-ju ali v drugi organizaciji pod vodstvom tehničnega mentorja, ne bo prenašal na tretje osebe brez pisnega privoljenja tehničnega mentorja.

Odpoved programa ali sprememba programa s strani izvajalca

NCL si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred ali med izpolnjevanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za NCL pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi izvrševal programa, če bi bile okoliščine znane ob začetku izvajanja programa. NCL si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure programa zaradi izrednih okoliščin. NCL ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko NCL udeležencem omogoči programe v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

Končne določbe

NCL si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. NCL bo o vsaki taki spremembi ali dopolnitvi splošnih pogojev obvestil učence oz. udeležence z objavo na spletišču www.nanbudo.si. Osebni podatki se uporabljajo le za interne potrebe oz. interno komunikacijo. Osebnih podatkov naših članov/članic ne posredujemo tretjim osebam.

Ti splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 31.1.2016.